Archív autora

Analýza produktového portfolia organizace

Cílem každé organizace je dosahovat zisk. Zisku organizace dosahuje prostřednictvím prodeje svých produktů na trhu, kde se ovšem vyskytuje i konkurence. Je proto nutné, aby organizace prováděla pravidelnou analýzu produktového portfolia. Na základě toho pak hledala a přijímala opatření, jak si pozice produktů na trhu udržet, popř. vylepšit a tím následně udržet nebo i zvýšit

Procesní přístup

O procesním přístupu v rámci řízení organizace se začalo více mluvit a psát s příchodem normy ISO 9001:2000.  A i když je to už poměrně dlouho a procesní přístup by měl být známou věcí, tak tento příspěvkem by měl ukázat možnou cestu, jak si procesy v organizaci efektivně popsat a nastavit.  1. Mapa procesů Požadavky

Znalosti organizace

V revidované normě ISO 9001:2015 se objevil nový požadavek a to určovat znalosti, které jsou potřebné pro fungování jejích procesů a pro dosahování shody produktů a služeb. Jak se s tímto požadavkem vypořádat? Znalostí, které organizace potřebuje ke svému fungování, je velmi mnoho. Od znalostí zákonů, přes znalosti norem týkajících se jejich produktů až po

Adaptační proces zaměstnance

Adaptační proces zaměstnance – soubor opatření, které mají zajistit, že se zaměstnanec co nejlépe a nejrychleji přizpůsobí podmínkám organizace a bude schopen se podílet na plnění cílů organizace, tak jak je očekáváno. Adaptační proces je určen pro nově příchozí zaměstnance nebo stávající zaměstnance, kteří přechází na jinou pozici v rámci organizace. Adaptační proces – byť

Efektivní kontrola výrobků a výrobních procesů

Pro mnoho naších firem je kontrola výrobků stále důležitou součástí realizace výrobku a má zaručit kvalitu výrobků dodávaných zákazníkům. Mnohde hraje nejdůležitější úlohu výstupní kontrola. Moderní systémy řízení, jako např. Štíhlá výroba (Lean production), však obecně považují kontrolní operace za neproduktivní činnost. Kontrolních operací se nelze úplně zbavit, ale moderní firmy se snaží o nastavení

Popis pracovního místa

Popis pracovního místa (PPM) poskytuje základní informace o začlenění zaměstnance v organizační struktuře, požadavcích na jeho způsobilost, činnostech, které má provádět a odpovědnostech na daném pracovním místě. V některých organizacích se také používá pojem Popis pracovní pozice nebo Popis pracovní funkce. Několik obecných zásad pro tvorbu Popisu pracovního místa: – PPM by neměl být příliš

Box-Plot neboli Krabicový graf

Box-plot neboli Krabicový graf je jednou z grafických metod používaných ve statistice, která umožňuje posouzení dat pomocí kvartilů. A v tomto příspěvku bych chtěl pokud možno srozumitelně popsat, jak se sestrojí, co všechno nám o souboru dat řekne, a jak ho můžeme použít v praxi. 1. Pár slov ke kvantilovým charakteristikám Než se začneme zabývat

Přístup k řešení problémů aneb kterou ligu hraje vaše firma?

V tomto příspěvku chci poukázat na přístup k řešení neshod a problémů z hlediska důrazu na místo řešení problémů v jednotlivých procesech podílejících se na realizaci výrobku. Z vlastních zkušeností vím, že způsob řešení problémů je v různých firmách velmi různý a podle toho bych firmy rozdělil do 4 úrovní (nazvěme je ligami): První liga Druhá liga Okresní liga Pralesní

Rozsah systému managementu kvality dle ISO 9001:2015

Upozornění: Tento příspěvek byl napsán před vydáním finální a v současnosti platné verze normy. Finální verze je proti návrhu v některých bodech odlišná.    S příchodem nového vydání normy ISO 9001:2015 se mění způsob určování rozsahu systému managementu kvality z hlediska aplikovatelnosti prvků normy ISO 9001. V rámci ISO 9001:2008 bylo víceméně v pravomoci organizace,

Histogram

Histogram je grafické znázornění četností pomocí sloupcového grafu u souboru hodnot rozděleného do tříd. Pokud soubor hodnot rozdělíme do tříd a následně určíme četnosti v těchto třídách, můžeme tyto četnosti zobrazit graficky ve formě Histogramu.  Histogram nám pak pomůže soubor hodnot posoudit například z hlediska: normality dat symetrie vícemodálnosti výskytu odlehlých hodnot. Pro sestrojení Histogramu