VDA 2 – PPF (Produktionsprozess und Produktfreigabe)

Zpřísňující se požadavky automobilových zákazníků se přenáší nejen na přímé dodavatele (Tier 1), ale i na další dodavatele v dodavatelském řetězci (Tier 2 … Tier n-1). Jeden z požadavků, který se přenáší do celého dodavatelského řetězce, je i požadavek na uvolňování prvních / zkušebních kusů na základě předložené dokumentace s prvním kusem. V rámci německých automobilových zákazníků a dodavatelů v tomto řetězci, je uplatňován postup dle VDA 2 označovaný zkratkou PPF  (Produktionsprozess und Produktfreigabe). Výsledkem PPF je (obdobně jako u PPAP) soubor dokumentů předkládaných zákazníkovi s prvním kusem, na základě kterých pak zákazník uvolní díl do sériové výroby.

PPF

Seznam dokumentů vycházející z 5. vydání svazku pro VDA 2 s názvem Zajišťování kvality před sériovou výrobou vydané v roce 2012 skupinou německých automobilek (Audi, Benteler, BMW, Daimler, Volkswagen a dalších) čítá následujících 22 položek:

PPF Obsah dle VDA 2 (5. vydání) Porovnání s PPAP (4. vydání)
Krycí list k PPF je pod Nr. 18
1. Výsledky zkoušek k uvolnění produktu je pod Nr. 9, 10, 13
2. Vzorek je pod Nr. 14
3. Technické specifikace je pod Nr. 1, 2
4. FMEA produktu je pod Nr. 4
5. Uvolnění konstrukce a vývoje dodavatele při odpovědnosti dodavatele za vývoj podle dohody je pod Nr. 1,3
6. Důkaz o dodržení právních požadavků je pod Nr. 17
7. Materiálový datový list podle IMDS je pod Nr.10
8. Zpráva o odzkoušení SW není
9. FMEA procesu  je pod Nr. 6
10. Vývojový diagram procesu je pod Nr. 5
11. Kontrolní plán je pod Nr. 7
12. Důkaz o způsobilosti procesu je pod Nr. 11
13. Důkaz o zajištění zvláštních charakteristik je pod Nr. 17
14. Seznam měřidel je pod Nr. 16
15. Zkoumání způsobilosti měřidel, zda jsou přiměřené je pod Nr. 8, 11, 16
16. Přehled nástrojů není
17. Důkaz pro dosažení dohodnuté kapacity není
18. Písemné sebehodnocení kritérií podle matice hodnocení sériové zralosti produktu a procesu není
19. Životopis dílu je pod Nr. 2
20. Důkaz o vhodnosti nasazených přepravních jednotek včetně skladování není
21. Status PPF dodavatelského řetezce není
22. Uvolnění systémů povrchových úprav podle požadavků zákazníka není

Body PPAP 12 a 15 nejsou v PPF obsaženy.

Dodavatel musí před sériovou výrobou nových dílů požádat zákazníka o Uvolnění výrobního procesu a výrobku (PPF). PPF je nutné absolvovat také při změně dílu/produktu, změny výrobních procesů a přerušení výroby delší jak 12 měsíců. PPF je v praxi realizováno tak, že dodavatel musí před sériovou výrobou předložit zákazníkovi první kusy a s nimi i požadované dokumenty a záznamy, které v rámci PPF vznikly. 

Zákazník obvykle určuje úroveň předložení dokumentů.  5.vydání svazku VDA 2 definuje 4 základní úrovně předložení a jednotlivé úrovně se liší rozsahem předkládaných dokumentů. V rámci úrovní je pak pro jednotlivé dokumenty stanoveno, jestli se předkládají společně s prvními kusy nebo jestli se zpracovávají a archivují u dodavatele a zákazníkovi se předkládají jen na základě jeho výzvy.

Jestliže zákazník nestanoví úroveň, předkládá se zákazníkovi první kus s příslušnou dokumentací dle úrovně 2. Nicméně je velmi vhodné, si v rámci procesu přezkoumání požadavků zákazníka vyjasnit,  které dokumenty bude zákazník vyžadovat předložit s prvním kusem. Pro vyjasnění předložení dokumentů se vzorky lze použít tiskopis ZDE. Nebo lze využít softwarů s modulem pro PPF. Sledování vytváření dokumentů a plnění úkolů v rámci PPF může mít na starosti produktový manažer dané zakázky nebo Inženýr kvality – je to otázkou nastavení odpovědností v dané firmě.

Mimo vyjasnění si se zákazníkem, které dokumenty bude chtít předložit, je také důležité si vyjasnit, KDY bude chtít jednotlivé dokumenty předložit. Některé dokumenty může zákazník požadovat předložit ke schválení ještě před zahájením výroby prvních kusů. Zákazník chce většinou před výrobou prvních kusů předložit: Flow chart, FMEA procesu a Kontrolní plán.

U dodavatele, který dlouhodobě prokazuje svou způsobilost, může zákazník postupně snižovat požadavky na rozsah předkládané dokumentace. To ale neznamená, že se činnosti vyplývající z požadavků nemusejí provádět. Zákazník pouze na základě dřívějších zkušeností nevyžaduje na dodavateli předkládání veškerých dokumentů při každém následném schvalování, ale dodavatel musí veškeré požadované činnosti provádět, udržovat o tom záznamy a v případě potřeby a na požádání příslušné dokumenty zákazníkovi předložit.

Po výrobě prvních kusů zašle dodavatel tyto vzorky zákazníkovi společně s požadovanými dokumenty. Při odchylkách si musí dodavatel předem písemně vyžádat povolení odchylky zákazníkem. Povolení odchylky se přikládá, společně s plánem opatření k vyřešení nedostatků k dokumentaci PPF.

Zákazník posoudí dodané kusy a předložené podklady. Výsledkem je pak: schválení, podmíněné schválení nebo zamítnutí prvních kusů. Informaci o tom uvede zástupce zákazníka na krycím listě PPF, který podepíše a potvrdí razítkem. Doba uložení jednotlivých dokumentů a prvních kusů je dohodnuta se zákazníkem.

Závěr

PPF i PPAP jsou metody spojované zejména a automobilovým průmyslem. Dnes se však s těmito metodami, mnohdy v modifikované podobě, můžeme setkat i u výrobců kolejových vozidel, stavební techniky, zemědělské techniky, apod.

 

Vaše hodnocení příspěvku:

Average rating 4.3 / 5. 6

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *