Rozsah systému managementu kvality dle ISO 9001:2015

Upozornění: Tento příspěvek byl napsán před vydáním finální a v současnosti platné verze normy. Finální verze je proti návrhu v některých bodech odlišná. 

 

S příchodem nového vydání normy ISO 9001:2015 se mění způsob určování rozsahu systému managementu kvality z hlediska aplikovatelnosti prvků normy ISO 9001.

V rámci ISO 9001:2008 bylo víceméně v pravomoci organizace, zda bude aplikovat a následně certifikovat systém managementu kvality v plném rozsahu, nebo zda vyloučí některé “vyloučitelné” prvky normy. V drtivé většině případů se vylučovaly prvky týkající se návrhu a vývoje výrobku, tzn. kapitoly 7.3. A nebylo ojedinělé, že organizace vyloučila návrh a vývoj výrobku, i když ho v menší nebo větší míře prováděla.

U vydání normy ISO 9001:2015 je tomu jinak a v kapitole 4.3 norma jasně říká: ” Organizace musí uplatnit všechny požadavky této mezinárodní normy, jestliže jsou aplikovatelné v rámci určeného rozsahu systému managementu kvality” /1/.

Rozsah aplikovatelnosti požadavků normy pro svůj systému managementu kvality musí organizace určit. Při určování tohoto rozsahu musí organizace brát v úvahu:

a) externí a interní aspekty
b) požadavky relevantních zainteresovaných stran
c) produkty a služby organizace.

Norma dále požaduje, aby rozsah systému managementu kvality byl k dispozici a byl veden jako dokumentovaná informace.  Pokud se organizace rozhodne zachovat Příručku kvality, doporučuji informaci o aplikovaném rozsahy systému managementu kvality uvádět tam.

Organizace tedy musí ve svém  systému řízení aplikovat všechny prvky normy, které aplikovat lze. Pokud organizace vyrábí výrobky a občas vyvíjí něco nového, musí v rámci systému managementu kvality zajistit, aby tento návrh a vývoj byl prováděn v souladu s prvky kapitoly 8.3.  Pokud organizace nabízí služby svým zákazníkům a ty se snaží rozvíjet, vylepšovat nebo přidávat nové služby, musí rovněž aplikovat prvky kapitoly 8.3.

Norma bere ohled i na to, že organizace může vyrábět různé typy výrobků a pro jednotlivé typy výrobků může uplatňovat systém managementu kvality v různém rozsahu.  Prostě jeden typ výrobků vyvíjí a vyrábí a druhý pouze vyrábí – dle podkladů dodaných zákazníky. Nicméně organizace musí ve svém rozsahu uvádět zdůvodnění, proč pro druhý typ výrobků neprovádí návrh a vývoj, např. protože ten si dělá zákazník.

“Shodu s touto mezinárodní normou lze uplatnit pouze tehdy, jestliže požadavky označené jako neaplikovatelné neovlivní schopnost nebo odpovědnost organizace za zajišťování shody produktů nebo služeb a zvyšování spokojenosti zákazníka.”

 

Literatura:
/1/ ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality – Požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2016.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *