Histogram

Histogram je grafické znázornění četností pomocí sloupcového grafu u souboru hodnot rozděleného do tříd.

Pokud soubor hodnot rozdělíme do tříd a následně určíme četnosti v těchto třídách, můžeme tyto četnosti zobrazit graficky ve formě Histogramu.  Histogram nám pak pomůže soubor hodnot posoudit například z hlediska:

  • normality dat
  • symetrie
  • vícemodálnosti
  • výskytu odlehlých hodnot.

Pro sestrojení Histogramu je nutné provést následující kroky:

1) V souboru hodnot nalézt xmax a xmin

2) Vypočítat variační rozpětí:  V = xmax – xmin

3) Stanovit počet tříd. Je několik pravidel, podle kterých se stanoví počet tříd, například v závislost na velikosti souboru:

histogram1

 

 

 

Nebo lze využít Sturgesova pravidla, kde    k = [1 + 3,32 × log(n)]

Pozn.:   [  ]   znamená “celá část”.

4) Vypočítat šířku třídy:  h = V / k

5) Stanovit hranice tříd. U první třídy to bude xmin + h   a následně postup  s krokem  h  tak dlouho, až je xmax  zařazeno.

6) Určit četnost pro jednotlivé třídy. Před stanovováním četností v rámci jednotlivých tříd je nutné určit, jak budou zařazovány hraniční hodnoty. Obvykle je to takto (  ;  >

7) Sestrojit Histogram, kdy na ose x  jsou zaneseny hranice tříd a na ose  y  četnosti z těchto tříd.

 

Ukázkový příklad

Měřením výšky 40 náhodně vybraných lahví, byly zjištěny následující hodnoty:

340,9 342 340,3 341,6 341,8 342,2 342 341,1
 340,7  341,9  342,2  341,8  341,3  340,1  342,5  342
 343,5  342,9  341,8  342,5  341,6  343,2  341,9  341,2
 342,1  340,4  342,6  341,5 342,1  343  341,6  342,8
 342,3  343  341,7  341,4  341,2  340,8  342,4  342

Výpočty:

ad 1) Xmin = 340,1    Xmax = 343,5

ad 2) V = 343,5 – 340,1 = 3,4

ad 3) K = [1 + 3,32 * log(40)] = 6

Pozn.: Vypočtená hodnota počtu tříd je doporučující. Pokud histogram nemá v oblasti vrcholu optimální tvar a má náznak hřebenu, je vhodné zkusit zvolit jiný počet tříd.

ad 4) h = 3,4 / 6  = 0,566  = cca 0,6

ad 5 a 6) Stanovené třídy a četnosti hodnot v jednotlivých třídách jsou:

Třída Četnost fi
 (340,1; 340,7>  3
 (340,7; 341,3>  6
 (341,3; 341,9>  10
 (341,9; 342,5>  12
 (342,5; 343,1>  7
 (343,1; 343,7>  2

 

ad 7) Sestrojený Histogram pro soubor hodnot z uvedeného příkladu má tvar:

Histogram2

 

 

 

 

Interpretace některých tvarů histogramů

histogram4

 

Data mají normální rozdělení. Bylo by však vhodné zkusit rozdělení pro vyšší nebo naopak nižší počet tříd.

 

 

histogram5

 

Mezi zpracovanými daty se s velkou pravděpodobností vyskytují odlehlé hodnoty.

 

histogram6

 

Soubor dat nemá normální rozdělení.

 

 

histogram7

 

Vícemodálnost – soubor dat vznikl pravděpodobně smícháním dvou souborů hodnot s různou střední hodnotou.

 

Závěr

Histogram je jeden z tzv. 7 nástrojů řízení kvality a je to relativně jednoduchý grafický nástroj (podobně jako Box-Plot)  umožňující základní analýzu dat.
Zpracovat statistická data do formy Histogramu dnes zvládne prakticky každý statistický program.  A pokud nemáte k dispozici speciální statistický program, stačí i kancelářský program typu Excel. V nových verzích Excelu zvolíte v menu Data  následně Analýza dat   a v nástrojích vyberete Histogram.  Pro tvorbu pak zadáte pole s daty a zvolené třídy. Excel sám spočítá četnosti v jednotlivých třídách, ze kterých lehce vytvoříte Histogram pomocí sloupečkového grafu.  Je ale nutné upravit šířku mezi sloupci !

Graf prezentovaný v této podobě

histogram3

 

 

 

 

opravdu není Histogram.

 

 

Vaše hodnocení příspěvku:

Average rating 4.5 / 5. 6

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *