Proces schvalování dílů k sériové výrobě (PPAP)

Click on the English version.

Proces schvalování dílů k sériové výrobě na základě předložené dokumentace dodané společně s prvním / zkušebním kusem (-y) je označovaný zkratkou PPAP (Production Part Approval Process). Tato metoda se donedávna používala hlavně v automobilovém průmyslu a byla (a je to) jedna z části procesu APQP (Advanced Product Quality Planning). To se dá volně přeložit jako pokročilé plánování kvality produktu.

Dnes se s PPAPem můžete potkat i v jiných odvětvích a to ne jen pro sériově vyráběné díly. Vcelku běžně tuto metodu používají výrobci stavební techniky, zemědělské techniky, kolejových vozidel, apod.

Výsledkem PPAP je soubor dokumentů předkládaných zákazníkovi s prvním(i) kusem (kusy), na základě kterých pak zákazník uvolní díl do sériové výroby.

Pokud začneme požadavky automobilového průmyslu vycházející ze 4. vydání příručky pro PPAP vydané v roce 2006 skupinou amerických automobilek (Ford, General Motors, Daimler Chrysler), tak ta má v seznamu požadavků celkem 18 položek:

1.Konstrukční dokumentaceDesign Record
2.Dokumenty o technických změnáchEngineering Change Documents
3.Technické schválení zákazníkemCustomer Engineering approval
4.FMEA návrhuDesign FMEA
5.Vývojový diagram procesu výrobyProcess Flow Diagram
6.FMEA procesu (čti zde)Process FMEA
7.Kontrolní plán (čti zde)Control Plan
8.Analýza systému měřeníMeasurement System Analysis Studies
9.Rozměrové protokolyDimensional Results
10.Výsledky zkoušek materiáluMaterial, Performance Test Results
11.Počáteční studie způsobilosti procesuInitial Process Studies
12.Dokumentace o kvalifikaci laboratořeQualified Laboratory Documentation
13.Schválení vzhleduAppearance Approval Report
14.Vzorek produktuSample Product
15.Referenční vzorekMaster Sample
16.Seznam kontrolních prostředkůChecking Aids
17.Prohlášení o shodě se specifickými požadavky zákazníkaRecords of Compliance with Customer-Specific Requirements
18.Průvodka předložení díluPart Submission Warrant

 

Zákazníci z oblasti automobilového průmyslu obvykle určují úroveň (Level) předložení. Konkrétně 4.vydání příručky PPAP definuje 5 základních úrovní předložení. Jednotlivé úrovně se liší rozsahem předkládaných dokumentů.

Pro jednotlivé dokumenty je dále stanoveno, jestli se předkládají společně s prvními kusy nebo jestli jsou zpracovány a uloženy u dodavatele a zákazníkovi jsou předkládány jen na základě jeho výzvy.

Jak uvádím výše, rozsah předložené dokumentace je obvykle definován “Levelem” , který zákazník stanoví. Nicméně v praxi je často výhodnější nespokojit se jen s určeným “Levelem”, ale je lepší si požadavky na dodání dokumentace vyjasnit v rámci procesu přezkoumání požadavků zákazníka. A to nejen které dokumenty budou předkládány, ale také kdy budou předkládány.

I když jste přímo z automobilového odvětví, tak některé dokumenty prostě nelze předložit nebo nemá význam je předkládat. Například, pokud díly nenavrhujete a vyrábíte je podle zákazníkem dodané dokumentace, tak nezpracováváte FMEA návrhu. Pokud jste dodavatel např. hrubého odlitku nebo výkovku, který opracovává váš zákazník, tak nemá smysl předkládat Analýzu systému měření, protože výsledky budou s největší pravděpodobností nevyhovující. A to ne proto, že byste zvolili špatné měřidlo nebo měli nezpůsobilé operátory, ale prostě proto, protože naměřené hodnoty na hrubém odlitku budou mít větší rozptyl způsobený velkou drsností povrchu.

Pokud se pohybujete v jiném odvětví, můžete se naopak setkat s požadavky na doložení jiných dokumentů, než které jsou součástí klasického automobilového PPAPu. Nejčastěji jsou to požadavky na dokumenty prokazující způsobilost zaměstnanců (certifikáty pracovníků nedestruktivního zkoušení, certifikáty svářečů,  apod.). Dále to mohou být protokoly z NDT zkoušek, protokoly z různých výrobních procesů (jako např. tepelné zpracování a požadavek na doložení teplotní křivky), dokumenty prokazující zdravotní nezávadnost a další specifické dokumenty.

Zákazník může dále požadovat předložit ke schválení dokumenty jako jsou: návodky tepelného zpracování, návodky pro nedestruktivní zkoušení, postupy svařování, návodky pro povrchové úpravy, apod.

A tady se dostáváme k dalšímu důležitému úkolu a to vyjasnit si se zákazníkem, KDY mu budeme jednotlivé dokumenty předkládat. Právě ty návodky a postupy se většinou předkládají zákazníkovi ke schválení ještě před zahájením výroby prvních kusů. Stejně tak zákazník poměrně často požaduje před zahájením výroby prvních kusů předložit Postupový diagram procesu výroby, FMEA procesu a Kontrolní plán.  Někdy některý dokument naopak nemůžete dodat ani s prvními zkušebními kusy. Jedná se zejména o případy, kdy první kusy jsou vyráběny  v jednotkách kusů, např. 5 ks. V takových případech lze stěží zpracovat Studii předběžné způsobilosti procesu výroby. Můžete se domluvit se zákazníkem, že mu studii předložíte až po výrobě první předsérie nebo série.

Jak se tedy s PPAPem co nejjednodušeji vypořádat?

Doporučuji si vytvořit tiskopis se seznamem dokumentů, které může zákazník požadovat, a které lze (jste schopni) s prvními kusy předkládat. Pokud jste z odvětví automobilového průmyslu, tak pravděpodobně budete pracovat s tiskopisem, kde bude seznam dokumentů vycházet z výše uvedené tabulky. Pokud budete z jiného odvětví, kde se objevují požadavky na dodání i jiných dokumentů, můžete si vytvořit tiskopis, který bude od toho automobilového poněkud více odlišný. Příklad takového tiskopisu naleznete zde: PPAPtiskopis1

V rámci procesu přezkoumání požadavků zákazníka si pak se zákazníkem vyjasníte (mimo všechny technické požadavky na díl)  i požadavky na předkládané dokumenty.  Informace do tiskopisu uvádí osoba, která se zákazníkem komunikuje a vyjasňuje všechny detaily k výrobě nových dílů. Obvykle je to obchodník, který je zodpovědný za daného zákazníka nebo díl. Pokud se zákazníkem spolupracujete dlouhodobě, můžete mít požadavky na dodání jednotlivých dokumentů  k prvním kusům stanoveny v Dohodě o kvalitě nebo v Příručce kvality pro dodavatele (kterou vám zákazník dodal). Nicméně ten tiskopis se seznamem všech požadovaných dokumentů vystavujete prakticky vždy, protože je součástí složky dokumentace PPAP a je něco jako “osnova” nebo “krycí list”.

Dalším krokem je stanovení odpovědných osob za vypracování nebo zajištění jednotlivých požadovaných dokumentů a předání jim informace o tomto úkole. Pokud používáte pro plánování zakázek a celý proces přípravy výroby firemní software, do kterého lze zadat požadavky a odpovědnosti za zpracování jednotlivých dokumentů, využijete tohoto. Pokud není možnost tyto požadavky zadat do firemního software, můžete opět použít tiskopis, do kterého stanovíte termíny a odpovědnosti za vypracování nebo zajištění požadovaných dokumentů k vyráběným prvním kusům. Příklad tiskopisu naleznete zde: PPAPtiskopis2.

Velmi důležité je i určení odpovědné osoby, která bude provádět kompletaci dokumentů do složky PPAP. To může být obchodník nebo inženýr kvality, který má daného zákazníka na starosti. Tento člověk vyžaduje od jednotlivých odpovědných osob dodání dokumentů v požadovaném termínu a u dodaných dokumentů provádí kontrolu minimálně po formální stránce. Například jestli atesty k materiálu, jsou opravdu atesty k materiálu, ze kterého byly první kusy vyrobeny. Dále zajistí, že požadované dokumenty obdrží zákazník včas.

Kompletní složka s požadovanými dokumenty se odesílá zákazníkovi s prvními kusy. Ve firmě si ponecháte kopie, popř. originály těch dokumentů, které zákazník požadoval zpracovat ale chce, aby byly archivovány u vás ve firmě a dodány jen v případě jeho dodatečného požadavku. Do této složky si pak založte i doklad o schválení prvních kusů zákazníkem, protože až schválením zákazníka je celý Production Part Approval Process uzavřen. Samozřejmě že ta složka může mít i elektronickou podobu.

Jen pro doplnění uvedu, že jsou zákazníci, kteří vám zašlou excelovský soubor, kde na jednotlivých listech máte pro většinu dokumentů vytvořeny šablony a vy je jen vyplňujete.

Závěr

PPAP se dnes stává standardní záležitostí v různých odvětvích. A ačkoliv je to někdy nezáživná papírová záležitost, nelze se ji většinou vyhnout, pokud chcete svým zákazníkům dodávat své výrobky. Dobře zpracovaná dokumentace však může být pro vás přínosem v podobě cenných informací, které využijete při přípravě nových projektů na podobné výrobky.

Vaše hodnocení příspěvku:

Average rating 4.7 / 5. 10

5 reakcí na “Proces schvalování dílů k sériové výrobě (PPAP)”

  1. Bylo by vhodné doplnit obsah jednotlivých kapitol, co by měli obsahovat včetně možných příkladů dokumentů či odkazy na ně.
    Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *